Henry Design
VCard Portfolio Event GEMADEPT
GEMADEPT

GEMADEPT

Brand:GEMADEPT

Event:  LỄ KỈ NIỆM GEMADEPT 30 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Concept: CHUNG TAY KẾT NỐI – VƯƠN LÊN DẪN ĐẦU